Oznámenie – zápis detí do materských škôl

Č. j. 00979 /19/2008

Oznámenie

o zápise detí do materských škôl pre školský rok 2008/2009

V súlade s § 7 ods. 1 vyhlášky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že

zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční v termíne od 3. do 31. marca 2008.

Miesto a čas podania prihlášky zverejní riaditeľka materskej školy na budove predškolského zariadenia alebo iným obvyklým spôsobom do 15. februára 2008.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

• prihlášku do materskej školy (poskytne riaditeľstvo MŠ, alebo z internetovej stránky www.petrzalka.sk, kde je ako tlačivo na stiahnutie zverejnená v časti školstvo),

• potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,

• občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Do bežných tried alebo do špeciálnych tried v materských školách možno prihlásiť i postihnuté deti (ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami správania). V tomto prípade je nutné k prihláške priložiť i písomné vyjadrenie špeciálneho pedagóga, psychológa alebo praktického lekára s odporučením na integráciu dieťaťa.

Prioritnými kritériami pre prijatie dieťaťa do materskej školy sú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku, deti 3-ročné a staršie, súrodenci už prijatých detí.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy, v súlade s § 7 ods. 4 vyhlášky č. 353/1994 Z. z. v neskorších predpisov, oznámi riaditeľka predškolského zariadenia zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30. apríla 2008. O prijatí postihnutého dieťaťa riaditeľka materskej školy rozhodne na základe prehodnotenia podmienok materskej školy s prihliadnutím na charakter postihnutia dieťaťa a až po prerokovaní so zriaďovateľom.

Bližšie informácie k zápisu podá rodičom každá materská škola.

Milan Ftáčnik v.r.
starosta

web od 2day