Oznam – výrub stromov na Mamateyovej ul.

Sp. zn.: 2008/3007 -13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 04. 03. 2008 začal na základe žiadosti Ing. Mariána Harvana v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Mamateyova 10 a 12 v Bratislave, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na plochách verejnej zelene, s parc. č. 413 a 418 na Mamateyovej ulici č. 10 – 12 v Bratislave. Stromy rastú v tesnej blízkosti bytových domov a spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day