Výzva na predloženie ponúk – rekonštrukcia a zariadenie zasadačky

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva na predloženie ponúk na rekonštrukciu a zariadenie zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Požadované práce:

výmena podlahovej krytiny, výmena parapetov, kabeláž pre projektor a PC, uchytenie projektora, maľovka

Požiadavky na zariadenie:

nový koberec, rokovací stôl v tvare U, 22 stoličiek drevených čalúnených, vešiaková stena, presklenie výklenku podľa priloženého náčrtu.

Obhliadka priestorov zasadačky sa uskutoční dňa 30.5.2008 o 10,00 hod. Kontaktná osoba: PhDr. Stanislav Rumann, 02/68 286 808.

Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požadujeme predložiť overenú kópiu o oprávnení podnikať v uvedenej oblasti a čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia. Odbornú spôsobilosť požadujeme preukázať zoznamom zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania v počte min. 3 a viac, uzatvorených v predchádzajúcich dvoch rokoch, s uvedením odberateľov a predmetu. Ponuku je potrebné predložiť v písomnej i elektronickej podobe na CD. V prípade, ak uchádzač nepredloží vyššie uvedené doklady a informácie, bude z verejného obstarávania vylúčený. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. Ponuky v písomnej a zároveň i elektronickej podobe na CD zasielajte v súlade s touto výzvou na adresu: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, alebo odovzdajte osobne do podateľne miestneho úradu s označením „Zasadačka – neotvárať“. Na obálke uveďte aj názov a adresu uchádzača. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 13. júna 2008 o 12,00 hod.

Mestská časť si vyhradzuje právo uverejnené podmienky ponukového konania meniť, alebo ponukové konanie zrušiť.

web od 2day