Verejné obstaranie – MŠ Bradáčova 4

Zákazka s nízkou hodnotou

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1,
851 01 Bratislava zabezpečuje výber zhotoviteľa pre nasledovnú akciu :

1. MŠ Bradáčolova 4, Bratislava – Petržalka
Akcia : Nadstavba oplotenia areálu MŠ

Rozsah prác :
Nadstavba oplotenia a ochranné nátery :
( dielce plotu s rámom z uzatvorených jäkl. profilov s výplňou z pás. ocele )

– Nová nadstavba oceľových dielcov oplotenia výšky 720mm
Dielce plotu 720 x 1950 mm 154 ks
Dielce plotu 720 x 1300 mm 6 ks
Dielce plotu 720 x 2200 mm 6 ks
– Nová nadstavba jestvujúcich oceľových dielcov dvojkrídlových brán výšky 720mm
Celkový rozmer 720 x 3900 mm 2 ks
Celkový rozmer 720 x 2850 mm 1 ks
– Nová nadstavba dielca jestvujúcej oceľovej bránky výšky 720mm
Rozmer 720 x 850mm 1 ks
Rozmer 720 x 800mm 1 ks

Repasia jestvujúceho oplotenia a ochranné nátery :
( dielce plotu s rámom z uzatvorených jäkl. profilov s výplňou z pás. ocele )

– Nátery dielcov oplotenia výšky 920mm
Dielce plotu 920 x 1950 mm 154 ks
Dielce plotu 920 x 1300 mm 6 ks
Dielce plotu 920 x 2200 mm 6 ks
– Nátery dielcov jestvujúcich oceľových dvojkrídlových brán výšky 920mm
Celkový rozmer 920 x 3900 mm 2 ks
Celkový rozmer 920 x 2850 mm 1 ks
– Nátery dielca jestvujúcej oceľovej bránky výšky 920mm
Rozmer 920 x 850mm 1 ks
Rozmer 920 x 800mm 1 ks

Termín obhliadky je možný dňa 5.11.2008 o 10,00 hod. , zraz pred vstupom do objektu MŠ.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 31.10.2008. do 7.11.2008 od 9 00 do 13 00 hod na vyššie uvedenej adrese. Kontaktnou osobou je p. Kasala č.t. 02/68201054. Ponuky na predmetnú akciu požadujeme predložiť do 10.11.2008 do 13,00 hod.

Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZ

web od 2day