Oznam – výrub stromov – Furdekova 4

Sp.zn.: 2008/15022/13-Je

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny oriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 17. 12. 2008 začal správne konanie na vydanie rozhodnutia na výrub stromov rastúcich na pozemku verejnej elene s parc. č. 174, na Furdekovej ulici č 4 v k.ú. Petržalka z dôvodu odstránenia náletových drevín.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day