Verejné osvetlenie Bratislavy – kontakt

Na celom území mestskej časti Bratislava-Petržalka je vlastníkom a správcom verejného osvetlenia všetkých druhov Magistrát hl.mesta SR Bratislava. Magistrát zabezpečuje údržbu a prevádzku cez zmluvného partnera, ktorým je:

firma SIEMENS s.r.o., verejné osvetlenie, Stromová 9, Bratislava.
Telefón:. 59 683 019
Vaše sťažnosti, pripomienky, návrhy a upozornenia smerujte na uvedenú adresu.

Pre nahlasovanie porúch je zabezpečený dispečing, ktorý je v prevádzke počas 24 hodín
Poruchy je možné a potrebné hlásiť kedykoľvek na číslo telefónu 63 810 151.

Prevádzkovým technikom pre Petržalku je menovite p. Kubišta
Telefón:. 59 683 032
Fax:59 685 044
Email : daniel.kubista@siemens.com

Na nahlásenie porúch VO je možné použiť aj WEB rozhranie www.siemens.sk/osvetlenie

web od 2day