Oznam – Polyfunkčný areál AVMAR

Sp. zn.: 2009/2945-13/Ju

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako povoľujúcemu orgánu zámer

„Polyfunkčný areál AVMAR – Bratislava-Petržalka“,

ktorého navrhovateľom je AVMAR, spol. s r. o., Bzovícka 38, 851 07 Bratislava.

Účelom zámeru je výstavba polyfunkčného komplexu AVMAR na mieste existujúceho areálu občianskej vybavenosti, ktorý bude slúžiť na účely prechodného ubytovania s doplňujúcimi službami, podzemnými garážami a na účely bývania. Areál je vymedzený z južnej strany Žehrianskou ulicou, z východnej a severnej strany Bzovíckou ulicou.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 418 v stránkových dňoch. Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, najneskôr do 21 dní od dňa zverejnenia.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day