Oznam – výrub stromov Fedinova

Sp. zn.: 2009/4133 -13/Ju

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 20. 02. 2009 začal na základe žiadosti Stavebného bytového družstva Bratislava I v zastúpení vlastníkov bytov bytového domu Fedinova 1-5 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré sú vysadené v hustom stromoradí na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3411 v Bratislave-Petržalke. Stromy rastú v tesnej blízkosti bytového domu, zasahujú do okien bytov, spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú majetok a znižujú kvalitu bývania.

vyvesené dňa: 25.2.2009

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day