Oznam – výrub Dolnozemská cesta

Mestská časť Bratislava – Petržalka oznamuje, že Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečí do konca marca 2009 výrub stromov rastúcich v ochrannom pásme vodovodu DN 1400, ktorý vedie na území Petržalky. Výrub bude uskutočnený v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Výrub drevín bude zrealizovaný v tejto lokalite:

Betliarska ulica/Dolnozemská cesta

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vo svojom oznámení uviedla ako dôvod výrubu výskyt drevín v ochrannom pásme verejného vodovodu DN 1400. Oprávnenie odstraňovať a okliesňovať v ochrannom pásme v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu plynárenského zariadenia vyplýva spoločnosti z § 20 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day