Oznam – výrub stromov Janíkovské pole

Sp.zn.: 2009/04646/13-Je

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 27. 02. 2009 začal na základe žiadosti K.T.Plus, s.r.o, Gogoľova 18, 852 02 Bratislava v zastúpení žiadateľa CRESCO POPPER INVESTMENT, a.s., Poštová 3, 811 06 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín na pozemkoch s parc. č. 3042/4, 3046/6 a 3041/1

na Janíkovskom poli v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie výstavby urbanistického súboru „ Južné mesto – zóna B1.“ Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovanej výstavby. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Vyvesené dňa: 11.3.2009

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day