Oznam – výrub stromov Bzovícka

Sp. zn.: 2009/1777 – 13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 09. 03. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody,
ktorým bol vydaný súhlas na výrub 4 ks stromov.

Stromy rastú na Bzovíckej ulici č. 14 na pozemku parc. č. 2673 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti správcu bytového domu na Bzovíckej ulici č. 14 z dôvodu plánovaného zatepľovania domu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day