Oznam – výrub stromu Budatínska

Sp.zn.: 2009/5292/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 24 03. 2009 začal na základe žiadosti správcu – Petržalská správcovská spoločnosť, Mánesovo námestie 3, 851 01 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie pri obytnom dome na Budatínskej ulici č. 19, z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti osôb.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day