Dodatočné povolene stavby – Vyšehradská 12

UKSP4966-TX1/2009-Kb 20.3.2009


Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, obdržala žiadosť spoločnosti Inštitút zobrazovacej diagnostiky s.r.o., Blumentálska 10, Bratislava o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v nebytových priestoroch č. 12-2S bytového domu na Vyšehradskej 12, súp.č. 3732, Bratislava za účelom zriadenia neštátneho špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. Na základe podnetu vlastníkov bytov na Vyšehradskej 12-18 v Bratislave stavebný úrad vykonal na stavbe štátny stavebný dohľad, na ktorom zistil, že stavebné úpravy boli začaté bez povolenia stavebného úradu.

Stavebný úrad vyzval stavebníka na predloženie žiadosti o dodatočné stavebné povolenie a doklady, ktorými preukáže, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami. Dňa 4.3.2009 stavebník predložil žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavebných úprav.

Stavebný úrad v súlade v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 61 ods.1 stavebného zákona zvoláva ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním


na deň 16.4.2009 o 10.00 hod.

so stretnutím účastníkov konania na Vyšehradskej ul. č. 12 v Bratislave (pred zariadením).

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa k nim nebude prihliadať.
Do podkladov možno nahliadnúť na stavebnom úrade, Kutlíkova 17, Bratislava č.dverí 707 v dňoch pondelok, streda a piatok v úradných hodinách.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day