Oznam – výrub porastu – Lietavská

Sp.zn.: 2009/4392/13-SK

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 25. 03. 2009 začal na základe žiadosti správcu – SBYT, s.r.o.,Páričkova 24, 821 08 Bratislava 2, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub krovitého porastu,

ktorý rastie pri obytnom dome na Lietavskej ulici č. 9, z hygienických dôvodov a z dôvodu ohrozovania majetku.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day