Oznam – výrub stromu – Topoľčianska

Sp. zn.: 2009/6179-13/Ju


Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 26. 03. 2009 začal na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, Bratislava v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Topoľčianska 29 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1553 na Topoľčianskej 29 v Bratislave-Petržalke. Strom spôsobuje nadmerné tienenie v bytoch a znižuje kvalitu bývania.


Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day