Oznámenie – Polyfunkčný areál Avmar

Sp.zn.: 2009/6043-13/Ju

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal k zámeru

„Polyfunkčný areál AVMAR – Bratislava-Petržalka“,

ktorého navrhovateľom je AVMAR, spol. s r. o., Bzovícka 38, 851 07 Bratislava rozhodnutie, podľa ktorého navrhovaná činnosť

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom zámeru je výstavba polyfunkčného komplexu AVMAR na mieste existujúceho areálu občianskej vybavenosti, ktorý bude slúžiť na účely prechodného ubytovania s doplňujúcimi službami, podzemnými garážami a na účely bývania. Areál je vymedzený z južnej strany Žehrianskou ulicou, z východnej a severnej strany Bzovíckou ulicou.

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPO/ 2009/00476-28/ANJ/BA V zo dňa 16. 03. 2009, je k dispozícii k nahliadnutiu na oddelení životného prostredia na 4. poschodí č. dverí 418 v stránkových dňoch.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day