Oznam – výrub porastu – Ľubovnianska 8


Sp.zn.: 2009/6691/13-SK

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 01. 04. 2009 začal na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytového domu na Ľubovnianskej ulici
č. 8, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub krovitého porastu,

ktorý rastie pri obytnom dome na Ľubovnianskej ulici č. 8, z hygienických a bezpečnostných dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day