Oznam – výrub stromov – Furdekova 6

Sp. zn.: 2009/6838-13/Ju

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 06. 04. 2009 začal na základe žiadosti spoločnosti Váš správca, s. r. o., Furdekova 4, Bratislava, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Furdekova 6 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 3 ks stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 167 na Furdekovej č. 6 v Bratislave-Petržalke. Stromy spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch a znižujú kvalitu bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day