Oznam – výrub stromov – Daliborovo námestie

Sp. zn.: 2009/5699 – 13/SK

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 20. 04. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks stromu, ktorý sa nachádza na Daliborovom námestí na parcele č. 4788 v k. ú. Petržalka, z dôvodu osadenia výtvarného diela.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day