Oznam – výrub stromov – M.C.Sklodowskej

Sp. zn.: 2009/3385 – 13/SK

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 17. 04. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks stromov, ktoré rastú v areáli ZŠ M. C. Sklodowskej na parcele č. 663 v k. ú. Petržalka, z dôvodu výstavby športového areálu na dosiahnutie regulárnych rozmerov ihriska.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day