Oznam – výrub stromov – Sklodowská

Sp.zn.: 2009/2190/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 20 04. 2009 začal na základe žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov LIPA, Sklodowskej 9, 851 04 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromov,

ktoré rastú pri obytnom dome na Sklodowskej ulici č. 3-5-7, z dôvodu tienenia a ohrozovania majetku obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day