Oznámenie – Sieť zberných dvorov

Sp. zn.: 2009/7951-13/Ju

O Z N Á M E N I E

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako povoľujúcemu orgánu zámer

„Sieť zberných dvorov pre Hlavné mesto SR Bratislava Zberný
dvor Bratislava-Petržalka, Janíkov dvor“,

ktorého navrhovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava.

Účelom navrhovanej činnosti je zriadenie zberného dvora odpadov, zabezpečenie bezplatného zberu od pôvodcov odpadu – občanov vrátane fyzických a právnických osôb (okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania). Zberný dvor bude slúžiť pre zhromažďovanie (dočasné uloženie) vyseparovaných zložiek odpadov. Cieľom navrhovateľa a užívateľa je zvýšiť podiel separácie u jednotlivých druhov odpadov a následne uprednostňovať ich zhodnotenie, recykláciu a kompostovanie pred zneškodnením.

Navrhovaná činnosť je situovaná v existujúcom areáli autobusového depa DPB, a. s. v mestskej časti Bratislava-Petržalka, medzi Betliarskou ulicou, Dolnozemskou cestou a ČOV Petržalka.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 418 v stránkových dňoch. Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, najneskôr do 21 dní od dňa zverejnenia.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day