Rozhodnutie – Vyšehradská 12

UKSP 4966/2 –TX1/2009-Kb

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, obdržala žiadosť spoločnosti Inštitút zobrazovacej diagnostiky s.r.o., Blumentálska 10, Bratislava o vydanie dodatočného povolenia na stavebné úpravy v nebytových priestoroch č. 12-2S nebytovej budovy na Vyšehradskej 12, súp.č. 3732, Bratislava za účelom zriadenia neštátneho špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.
Stavebný úrad oznámil dňa 20.3.2009 začatie konania o dodatočnom povolení stavby dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a zároveň zvolal ústne konanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.4.2009.
Na konaní účastníci konania vlastníci bytov a nebytových priestorov nebytovej budovy Vyšehradská 12-18 vyjadrili nesúhlas so zmenou účelu využitia, stavebnými úpravami, k umiestneniu neštátneho zdravotníckeho zariadenia a vzniesli svoje námietky, ktoré smerovali proti obsahu záväzných stanovísk dotknutých orgánov (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Obvodný úrad životného prostredia, odbor odpadového hospodárstva, Technická inšpekcia).

V zmysle § 140b ods. 4 stavebného zákona ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu.
Z toho dôvodu stavebný úrad vyzval dotknuté orgány, aby sa v určenom termíne vyjadrili k námietkam účastníkov konania proti záväzným stanoviskám.

Nakoľko na ústnom konaní s miestnym zisťovaním a pri následnom štátnom stavebnom dohľade dňa 5.5.2009 zvolanom na podnet vlastníkov bytov a nebytových priestorov nebytovej budovy Vyšehradská 12-18 stavebný úrad zistil nové skutočnosti, na základe ktorých je potrebné doplnenie podania, stavebný úrad v súlade s § 88a stavebného zákona vyzýva stavebníka – Inštitút zobrazovacej diagnostiky s.r.o., aby v termíne najneskôr do 60 dní od obdržania tohto rozhodnutia predloženú žiadosť doplnil o nasledovné doklady:

 • súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov nebytovej budovy Vyšehradská 12-18 (súp.č. 3732) so zrealizovanými a navrhovanými stavebnými úpravami na spoločných častiach a spoločných zariadeniach budovy, ktoré sú v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov
   
 • právoplatné stavebné povolenie vodnej stavby ( prečerpávacie stanice s výtlačnými potrubiami)
   
 • preukázanie vlastníckeho alebo iného práva ku garážovým státiam v dvojpodlažnom parkovisku v bytovom dome Vyšehradská 6-10 (súp.č. 3713), na ktorých sú umiestnené vzduchotechnické jednotky
   
 • súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Vyšehradská 6-10 (súp.č. 3713) so zrealizovanými stavebnými úpravami (vyrezané otvory pre rozvody vzduchotechniky), nakoľko nosná stena, v ktorej boli otvory vyrezané je v ich spoluvlastníctve
   
 • 2 x prepracovanú projektovú dokumentáciu (architektúra a vzduchotechnika) pre dodatočné povolenie zrealizovaných stavebných úprav a stavebných úprav, ktoré je potrebné uskutočniť na dokončenie stavby, nakoľko umiestnenie klimatizačných jednotiek je v rozpore s predloženou projektovou dokumentáciou
   
 • stanoviská dotknutých orgánov k prepracovanej projektovej dokumentácii
   
 • statický posudok na posúdenie zásahu do nosnej konštrukcie stavby – vyrezanie otvorov pre vzduchotehnické rozvody z klimatizačných jednotiek

Z uvedených dôvodov stavebný úrad v zmysle § 88a ods.2) stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavebných úprav

p r e r u š u j e.

Stavebný úrad bude v konaní pokračovať až po odstránení uvedených nedostatkov. Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú.
V prípade, že požadované doklady nebudú v stanovenom termíne predložené, bude nariadené odstránenie stavby v zmysle § 88 ods.1 písmeno b/ stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

Stavebný úrad obdržal žiadosť spoločnosti Inštitút zobrazovacej diagnostiky s.r.o., Blumentálska 10, Bratislava o vydanie dodatočného povolenia na stavebné úpravy v nebytových priestoroch č. 12-2S nebytovej budovy na Vyšehradskej 12, súp.č. 3732, Bratislava za účelom zriadenia neštátneho špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.
Stavebný úrad za účelom možnosti posúdenia dodatočného povolenia stavebných úprav zvolal na deň 16.4.2009 ústne konanie s miestnym zisťovaním a následne na základe podnetu vlastníkov bytov a nebytových priestorov vykonal dňa 5.5.2009 na stavbe štátny stavebný dohľad.
V priebehu konania stavebný úrad zistil nové skutočnosti, na základe ktorých je potrebné doplnenie podania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku tohto rozhodnutia uvedené.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods.3 správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day