Oznámenie – Paroplynový cyklus v rafinérii SLOVNAFT

Sp. zn.: 2009/9209-13/Li

O Z N Á M E N I E

Navrhovateľ: CM European Power International, s.r.o. so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava predložil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s §22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zámer:

„Paroplynový cyklus v rafinérii SLOVNAFT, a. s., Slovensko“

Účelom zámeru je vybudovať v areáli rafinérie SLOVNAFT, a. s. (ďalej len „Rafinéria“) energetický blok s využitím paroplynového cyklu s výkonom cca 880 MW. Navrhovaný blok bude využívať viaceré technické a technologické zariadenia Rafinérie a technickú infraštruktúru dotknutého územia. V prípade potreby bude záložným energetickým zdrojom Rafinérie, ale v normálnej prevádzke Rafinériu elektrickým prúdom a teplom nebude zásobovať.

Navrhovaná činnosť je situovaná vo výrobnom areáli Rafinérie v lokalite Vlčie hrdlo Bratislava. Areál sa nachádza v katastrálnom území Bratislava-Ružinov (číslo katastra 805 556). Podľa citovaného zákona, prílohy č. 8, časti 2: Energetický priemysel patrí navrhovaná činnosť do položky 1:

Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom. Podľa tohto bodu je pre zariadenia s tepelným výkonom nad 300 MW stanovené povinné posudzovanie bez stanovenia limitu.
Do zámeru je možné nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 417 v stránkových dňoch a hodinách. Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day