Oznámenie – sieť zberných dvorov

Sp. zn.: 2009/9491-13/Ju

OZNÁMENIE

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal k zámeru

„Sieť zberných dvorov pre Hlavné mesto SR Bratislava Zberný dvor Bratislava-Petržalka,

ktorého navrhovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, rozhodnutie, podľa ktorého navrhovaná činnosť

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom navrhovanej činnosti je zriadenie zberného dvora odpadov, zabezpečenie bezplatného zberu od pôvodcov odpadu – občanov vrátane fyzických a právnických osôb (okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania). Zberný dvor bude slúžiť pre zhromažďovanie (dočasné uloženie) vyseparovaných zložiek odpadov. Cieľom navrhovateľa a užívateľa je zvýšiť podiel separácie u jednotlivých druhov odpadov a následne uprednostňovať ich zhodnotenie, recykláciu a kompostovanie pred zneškodnením.

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPO/ 2009/03593-21/BAR/BA V zo dňa 12. 05. 2009, je k dispozícii k nahliadnutiu na oddelení životného prostredia na 4. poschodí č. dverí 418 v stránkových dňoch.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day