Oznámenie – DIGITAL PARK III

Sp.zn. 2009/10025-13/SK

O Z N Á M E N I E

Navrhovateľ OFFICE PARK s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislava predložil správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti

„DIGITAL PARK III, Bratislava“,

ktorú nám ako povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 33 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom zámeru je vybudovanie administratívnej budovy, ktorá bude slúžiť ako zariadenie vyššej občianskej vybavenosti. V objekte budú administratívne priestory, obchodné plochy, hromadné garáže a technická vybavenosť. Navrhovaná stavba nadväzuje na výstavbu areálu Digital Park II a Digital Park I. Záujmový pozemok sa nachádza v k.ú. Petržalka a zo západu susedí so stavbou objektov Digital Park II. Z juhu je železničná trať a zo severu Einsteinova ulica. Na východnej strane je čerpacia stanica pohonných hmôt ŐMV.

Nahliadnuť do správy o hodnotení, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je možné na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 418 v stránkových dňoch a hodinách, v čase od 25. 05. 2009 – 24. 06. 2009. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia správy o hodnotení.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day