Oznam – výrub stromov – Bzovícka 2-4

Sp. zn.: 2009/6717 – 13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 01. 06. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks ovocných stromov, ktoré rastú ako viackmeň na Bzovíckej ulici č. 2 – 4 na pozemku s parc. č. 2671 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti správcu bytového domu z hygienických a zdravotných dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day