Oznam – výrub stromov – M.C. Sklodowskej

Sp. zn.: 2009/2190 – 13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 01. 06. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 8 ks stromov, ktoré rastú na Sklodowskej ulici č. 3, 5, 7 na pozemku s parc. č. 687 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti spoločenstva vlastníkov bytov z dôvodu nadmerného tienenia bytov a ohrozovania majetku obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day