Oznam – výrub stromu – Jungmannova

Sp.zn.: 2009/10435/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 03. 06. 2009 začal na základe žiadosti správcu komunikácií III. a IV. triedy – investičný referát oddelenia nakladania s majetkom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 852 12 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie v chodníku na Jungmannovej ulici č. 10, z dôvodu poškodzovania komunikácie a parkoviska.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day