Oznámenie – Rekonštrukcia etylénovej jednotky

Sp. zn.: 2009/10772-13/Li

O Z N Á M E N I E

Navrhovateľ: Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. so sídlom v Bratislave (ďalej len „SPC“) predložil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu o hodnotení investičného zámeru:

„Rekonštrukcia etylénovej jednotky“

Účelom zámeru je postupné modernizovanie výroby a výstavby nových výrobných jednotiek. SPC v súvislosti s vyššie uvedenou koncepciou pripravuje odstavenie troch starých výrobných jednotiek na výrobu polyetylénu a výstavbu jednej novej výrobnej jednotky pre polyetylén. Podnetmi pre realizáciu projektu „Rekonštrukcia EJ“ je zníženie výrobných nákladov a energetickej náročnosti výroby, zvyšovanie bezpečnosti výrobného procesu, znižovanie jeho negatívnych vplyvov na životné prostredie a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti na domácom a zahraničnom trhu. Navrhovaná činnosť je situovaná v k. ú. Ružinov v areáli SPC, ktorý je súčasťou výrobného areálu SLOVNAFT, a. s. v lokalite Vlčie hrdlo Bratislava. Pre navrhovanú činnosť, ktorá spadá do položky 3.1 – výroba základných organických chemikálií, bod a) jednoduché uhľovodíky, je stanovené povinné posudzovanie bez stanovenia limitu.

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 417 v stránkových dňoch a hodinách.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day