Rozhodnutie – SGM MERCURY – Zadunajská ulica Bratislava

Naša zn.: 12-09/06754/DG.2/51/Gr-2

Vec

„SGM MERCURY – Zadunajská ulica Bratislava“, objekty: SO 02 Cyklistický chodník a objekt SO 03 Prístupová komunikácia, oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie oznámil dňa 14.12.2007 dotknutým orgánom a organizáciám začatie konania o odstránení stavby, spojenom s konaním o dodatočnom povolení objektov cyklistického chodníka na pozemku parc.č. 5073/33, k.ú. Petržalka, prístupovej komunikácie na pozemku parc.č. 5073/12, k.ú. Petržalka, parkoviska na pozemku parc.č. 5073/33, 5074, k.ú. Petržalka, stavby: „SGM MERCURY – Zadunajská ulica Bratislava“. Po uskutočnení zisťovacieho konania špeciálny stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 12-08/02156/DG.2/52/Gr-3 zo dňa 23.6.2008, ktorým nariadil odstrániť nepovolené objekty uvedenej stavby. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, na základe odvolania stavebníka, Súkromné gymnázium MERCURY, Zadunajská 27, 850 00 Bratislava 5, IČO 030843201 napadnuté rozhodnutie zrušil rozhodnutím č. Dop/10468/2008/OBO zo dňa 13.10.2008 a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III., IV. tr. a účelové komunikácie (ďalej len špeciálny stavebný úrad), podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, § 120 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, čl. 74 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, na základe právneho názoru odvolacieho orgánu vyjadreného v citovanom rozhodnutí, v súlade s ustanovením § 88a stavebného zákona

oznamuje

dotknutým orgánom, organizáciám a známym účastníkom konania pokračovanie konania o dodatočnom povolení stavby: „SGM MERCURY – Zadunajská ulica Bratislava“, objekty: SO 02 Cyklistický chodník a objekt SO 03 Prístupová komunikácia.

Špeciálny stavebný úrad podľa § 60, v spojení s § 88a stavebného zákonavyzýva stavebníka, Súkromné gymnázium MERCURY, Zadunajská 27, 850 00 Bratislava 5, IČO 030843201 ( ďalej len stavebník), aby žiadosť zo dňa 6.7.2007, 25.7.2007, 27.7.2007 o povolenie stavby: „SGM MERCURY – Zadunajská ulica Bratislava“, objekty: SO 02 Cyklistický chodník, SO 03 Prístupová komunikácia doplnil do 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy o chýbajúce doklady, a to najmä:

1. Originál listov vlastníctva na parcely, na ktorých bude stavba realizovaná parc.č. 5076/4, 5076/5, 5073/5, 5073/8, 4704/2 k.ú. Petržalka, v zmysle zákresu do katastrálnej mapy.

2. Doklad preukazujúci, že stavebník je vlastníkom pozemku, na ktorom bude stavba realizovaná alebo, že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu, §§ 58, 139 ods.1 stavebného zákona, pozemok parc.č. 5076/4, 5076/5, 5073/5, 5077, 5073/8, 5073/39, 5073/50, 4704/2 – pravdepodobne, nie je možné zistiť z predoloženej katastrálnej mapy, k.ú. Petržalka.

3. Doklad o právoplatne ukončenom súdnom spore, týkajúci sa nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. 5073/12, k.ú. Petržalka.

4. Doklad preukazujúci, že stavebník je vlastníkom pozemku, potrebného na zariadenie staveniska alebo, že má k pozemku iné právo, §§ 58, 139 ods.1 stavebného zákona ( z predloženej dokumentácie nie je zrejmý postup výstavby ).

5. Listy vlastníctva (nie staršie ako 3 mesiace), nemusia byť na právne úkony susediacich pozemkov a stavieb na nich podľa katastrálnej mapy, stačí fotokópia, parc.č. 4926/1, 5073/50, 5073/39, 5073/16, k.ú. Petržalka.

6. Koordinačnú situáciu s legendou, čitateľnú, so zakreslenými existujúcimi sieťami.

7. Projekt definitívneho dopravného značenia a projekt organizácie dopravy počas výstavby odsúhlasený v Operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.

8. Plán organizácie výstavby na dokončenie rozostavaného objektu.

9. Povolenie pripojenia novonavrhovanej komunikácie na Zadunajskú ul. – miestna komunikácia III.tr. od príslušného cestného správneho orgánu, ktorým je Mestská časť Bratislava-Petržalka ( oddelenie územného rozvoja a dopravy).

10. Súhlasné stanoviská k dodatočnému povoleniu stavby nasledujúcich dotknutých orgánov:

– Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

– Obvodný úrad v Bratislave, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava

– Mestskej časti Bratislava-Petržalka, cestný správny orgán

11. Povolenie na prekládku kábla z transformátora napájajúceho skriňu RVO a na prekládku stožiarov verejného osvetlenia na druhú stranu chodníka, v zmysle vyjadrenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie cestného hospodárstva k dodatočnému povoleniu stavby č. MAGS RS4 27928/07-468709/Há-126 zo dňa 20.9.2007

12. Stavebné povolenie na časť oplotenia, ktoré je v úseku od zjazdnej vetvy na Einsteinovej ul. aj oporným múrom pre navrhované chodníky.

13. Prípadne ďalšie doklady, ktoré vyplynú z predložených vyjadrení.

Správny orgán vyzýva stavebníka, aby žiadosť o dodatočné povolenie uviedol do súladu s predkladanými projektovými dokumentáciami a zákresmi do katastrálnej mapy, zjednotil názvy jednotlivých stavebných objektov v zmysle predložených projektových dokumentácii. K žiadosti boli predložené dve rozdielne situácie a správny orgán nemôže sám rozhodnúť o obsahu žiadosti a rozsahu žiadanej stavby. Do žiadosti je potrebné doplniť, kto bude v stavbe pokračovať ako zhotoviteľ.

Stavebník je povinný zohľadniť a skoordinovať pripomienky, uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a zapracovať ich do projektovej dokumentácie:

– Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, oddelenie cestného hospodárstva k dodatočnému povoleniu stavby č. MAGS RS4 27928/07-468709/Há-126 zo dňa 20.9.2007

– Slovenský plynárenský priemysel č. OTDaGIS-Šv-1022/2007 zo dňa 7.8.2007

– Krajské riaditeľstvo Policajného zboru č. KRP -78-27/DIO-2007-Bn zo dňa 20.8.2007

– Siemens, č. PD/BA/088/87 zo dňa 17.8.2007.

Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť priečny rez komunikácie pre peších a cyklistov vedenej v spoločnom profile, situovanej vo svahu Panónskej cesty, pozdĺžny profil komunikácii, vytyčovací výkres , staničenie osi komunikácii, výkres búracích prác, upraviť konštrukciu cyklistického chodníka v súlade s STN 73 6110, článok 17.4. a v zmysle pripomienok dotknutých orgánov.

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III., IV. tr. a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov, § 120 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, čl. 74 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy konanie o dodatočnom povolení stavby: „SGM MERCURY – Zadunajská ulica Bratislava“, objekty: SO 02 Cyklistický chodník, SO 03 Prístupová komunikácia, začaté dňa 6.7.2007 podaním žiadosti stavebníka: Súkromné gymnázium MERCURY, Zadunajská 27, 850 00 Bratislava 5 ( ďalej len stavebník) z dôvodov, uvedených vo výzve na doplnenie podania podľa § 29 ods. 1) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

p r e r u š u j e

na dobu 90 dní odo dňa doručenia tohoto rozhodnutia.

V prípade , že stavebník nepredloží doklady preukazujúce, že stavebník je vlastníkom pozemkov parc.č. 5076/4, 5076/5, 5073/5, 5073/8 k.ú. Petržalka, na ktorých má byť stavba dobudovaná alebo, že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadované stavby, v zmysle §§ 58, 139 ods.1 stavebného zákona, špeciálny stavebný úrad nemôže vydať povolenie na dobudovanie začatej stavby.

Súčasne správny orgán upozorňuje stavebníka, že podľa § 88a ods. 2) stavebného zákona, ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

O d ô v o d n e n i e

Miestnou obhliadkou dňa 19.6.2007 zistil špeciálny stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka, že stavebník, Súkromné gymnázium MERCURY, Zadunajská 27, 850 00 Bratislava 5, IČO 030843201 začal na parc.č. 5073/33, k.ú. Petržalka budovať bez stavebného povolenia cyklistický chodník, ktorý je súčasťou stavby: „ SGM MERCURY – Zadunajská ulica Bratislava“, o umiestnenie, ktorého požiadal stavebník stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 7.9.2005. Na základe uvedeného zistenia správny orgán začal dňa 19.6.2007 konanie o odstránení stavby spojené s konaním o dodatočnom povolení stavby a vyzval stavebníka, aby predložil doklady o tom, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami.

Žiadosťami zo dňa 6.7.2007 a 27.7.2007 požiadal stavebník o dodatočné povolenie stavby: „SGM MERCURY – Zadunajská ulica Bratislava“, časti objektov: SO 02 Cyklistický chodník na pozemku parc.č. 5073/33, k.ú. Petržalka, SO 03 – Prístupová komunikácia na pozemku parc. č. 5073/12, k.ú. Petržalka. Dňa 25.7.2007 požiadal stavebník o stavebné povolenie ostatnej, nepostavenej časti objektu: SO 02 cyklistický chodník, časť na pozemku parc.č. 5073/5, 5073/6, 5073/7, 5076/4, 5073/8, k.ú. Petržalka. Dňa 13.8.2007 špeciálny stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III., IV. tr. a účelové komunikácie oznámil stavebníkovi, že vzhľadom na charakter stavby bude celú horeuvedenú stavbu posudzovať v jednom konaní.

Podľa § 88a ods.1) stavebného zákona ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.

Dňa 17.8.2007 vyzval správny orgán stavebníka na doplnenie podania o chýbajúce doklady. Dňa 30.8.2007 stavebník doplnil v zmysle výzvy časť dokladov, stanoviská správcov inžinierskych sietí, Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave – orgán odpadového hospodárstva, orgán ochrany prírody, orgán štátnej vodnej správy, stanovisko Krajského riaditeľstva policajného zboru, Okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru, snímku z katastrálnej mapy, list vlastníctva č.2644, zmluvy o nájme pozemkov, zákres stavby do kópie kastrálnej mapy, Záväzné stanovisko hl. mesta k investičnej činnosti, stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Po preskúmaní dokladov správny orgán zistil, že stavebník nepredložil stanovisko hl.mesta SR Bratislavy k dodatočnému povoleniu stavby, stanovisko stavebného úradu k dodatočnému povoleniu stavby. Nájomné zmluvy neboli na všetky požadované pozemky, pričom nájomná zmluva na pozemok parc.č. 5075, 5074 k.ú. Petržalka bola zo strany hlavného mesta SR Bratislavy vypovedaná, v projektovej dokumentácii stavby chýbal projekt definitívneho dopravného značenia, projekt organizácie výstavby, v stavebnej situácii neboli zakreslené zistené inžinierske siete, koordinačná situácia nebola predložená, pripomienky uvedené v stanoviskách správcov inžinierskych sietí neboli zapracované do projektovej dokumentácie ani inak doriešené. Z uvedených dôvodov správny orgán opätovne vyzval stavebníka na doplnenie podania a konanie rozhodnutím č. 12-07/8997/DG2/52/52/Gr-4 zo dňa 28.9.2007 prerušil.

Podľa § 88a ods.5) ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší.

Počas konania k dodatočnému povoleniu stavby stavebník nepredložil stanovisko vlastníka pozemku zastavaného nepovolenou stavbou, ktorým je hl. mesto SR Bratislava, preto správny orgán dňa 15.10.2007 požiadal hl. mesto SR Bratislavu o záväzné stanovisko. Nesúhlasné stanovisko bolo doručené dňa 23.11.2007. Zároveň správny orgán požiadal dňa 15.10.2007 o stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby všeobecný stavebný úrad ako orgán územného rozhodovania, vzhľadom na to že špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona nevykonáva právomoci vo veciach územného rozhodovania. Dňa 14.12.2007 oznámil správny orgán účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o odstránení stavby spojenom s konaním o jej dodatočnom povolení, v ktorom upustil od miestneho zisťovania. Dňa 21.1.2008 bolo doručené správnemu orgánu vyjadrenie stavebníka k začatému konaniu, v ktorom tvrdil, že vybudované objekty nevyžadujú stavebné povolenie a zároveň predložil zoznam stanovísk, ktoré boli špeciálnemu stavebnému úradu doručené. Časť dokladov však správnemu orgánu nebola doručená, preto správny orgán vyzval dňa 7.2.2008 stavebníka, aby doplnil chýbajúce stanoviská uvedené v zozname. Vzhľadom na zistený nový skutkový stav správny orgán zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 6.3.2008. Pojednávania sa zúčastnil, okrem stavebníka, len zástupca spoločnosti SIEMENS s.r.o, s ktorým boli prerokované pripomienky spoločnosti k stavbe, týkajúce sa požadovanej prekládky káblov VO. Zástupca spločnosti sa písomne vyjadril, že stanovisko predloží do 10.3.2008. Stanovisko nebolo do vydania rozhodnutia doručené. Na ústnom pojednávaní ďalej správny orgán poukázal na to, že k žiadosti o dodatočné povolenie stavby boli predložené rôzne situácie stavby, projekt neobsahoval koordinačnú situáciu, v projekte neboli zakreslené existujúce siete a pripomienky v stanoviskách dotknutých orgánov neboli doriešené. Hlavné mesto SR Bratislava, ako orgán územného plánovania sa ústneho pojednávania nezúčastnil, preto požiadal špeciálny stavebný úrad dňa 12.3.2008 a dňa 6.5.2008 o stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby. Nesúhlasné stanovisko bolo doručené dňa 4.6.2008.

Na základe výsledkov konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s konaním o jej odstránení špeciálny stavebný úrad vydal dňa 23.6.2008 rozhodnutie č. 12-08/02156/DG.2/52/Gr-3, ktorým nariadil odstrániť nepovolenú stavbu, časť cyklistického chodníka, prístupovú komunikáciu a parkovisko. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, na základe odvolania stavebníka uvedené rozhodnutie zrušil rozhodnutím č. Dop/10468/2008/OBO zo dňa 13.10.2008 a vec vrátil na nové konanie.

Vzhľadom na to, že vlastník pozemkov, parc.č. 5074, 5075, 5073/12 k.ú. Petržalka, na ktorých je neoprávnená stavba postavená, hlavné mesto SR Bratislava v priebehu konania nesúhlasil s rozostavanou stavbou a spor ohľadom nájomných zmlúv bol riešený súdnou cestou vyzval špeciálny stavebný úrad stavebníka dňa 30.3.2009 o poskytnutie informácie o výsledku súdneho sporu vzťahujúceho sa k právu horeuvedenej stavby na uvedených pozemkoch. Na základe písomného stanoviska stavebníka zo dňa 29.4.2009 sa správny orgán dozvedel, že súdny spor, týkajúci sa nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. 5074, 5075, k.ú. Petržalka, je právoplatne ukončený a nájomná zmluva č. 08-83-0499-05-00 zo dňa 13.6.2005 uzavretá medzi stavebníkom a hlavným mestom SR Bratislavou je platná. Súdny spor ohľadom nájomnej zmluvy na pozemok parc. č. 5073/12 nie je v súčasnosti právoplatne ukončený.

Na základe predložených dokladov a priloženej projektovej dokumentácie nie je možné rozostavanú stavbu povoliť, preto špeciálny stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie podania a konanie o dodatočnom povolení stavby prerušil.

Z horeuvedených dôvodov mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný špeciálny stavebný úrad rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3) správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day