Oznam – výrub stromu – Hálova 6

Sp. zn:2009/11396 -13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 17. 06. 2009 začal na základe žiadosti Slovenskej pedagogickej knižnice, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu – topoľa,

ktorý rastie v areáli Slovenskej pedagogickej knižnice na Hálovej 6 v Bratislave-Petržalke, na parcele č.3627 ako aj v tesnej blízkosti bytového domu Belinského 9-11. Strom spôsobuje nadmerné tienenie v budove knižnice a v bytoch na Belinského 9-11, ohrozuje bezpečnosť a majetok obyvateľov a zhoršuje zdravotný stav alergikov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day