Oznam – výrub stromov – Bzovícka 24

Sp.zn.: 2009/11228/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 03. 07. 2009 začal na základe žiadosti žiadateľa – Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromov,

ktoré rastú pri obytnom dome na Bzovíckej ulici č. 24, z dôvodu plánovanéhozatepľovania domu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day