Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – Polyfunkčný objekt – Pajštúnska ul.

Naša zn.:12-09/9115/DG.2/5/Gr-1

O Z N Á M E N I E

Stavebník, RealCorp Development, s r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO 36 666 670 podal dňa 11.5.2009 žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením: „Polyfunkčný objekt – Pajštúnska ul., Bratislava“, objekt: SO 201 Obslužná komunikácia územia a prístupové komunikácie. Uvedeným dňom začalo konanie o zmene stavby pred dokončením.

Bývalý Obvodný úrad životného prostredia, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy vydal na stavbu: „Líniová občianska vybavenosť, Pajštúnska ul.“ rozhodnutie o umiestnení stavby č. ÚR 104-331/96 Ka-16, dňa 13.5.1996. Bývalý Okresný úrad Bratislava V, odbor dopravy a cestného hospodárstva ako špeciálny stavebný úrad vydal dňa 27.5.1999 stavebné povolenie č. 99/00099-006-Z na dopravný objekt: SO 03 Komunikácie a spevnené plochy, Pajštúnska ul..

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad pre územné rozhodovanie vydal na stavbu zmenu územného rozhodnutia č. UKSP 13112-TX1/2008-Kb-46, dňa 3.12.2008, so zmenou názvu stavby: „Polyfunkčný objekt – Pajštúnska ul., Bratislava“ a novou objektovou skladbou. Objekt dopravnej stavby sa zmenil nasledovne: SO 201 – Obslužná komunikácia územia a prístupové komunikácie.

Povoľovaný dopravný objekt: SO 201 Obslužná komunikácia územia a prístupové komunikácie je umiestnený na pozemkoch parc.č. 3130/3, 3130/4, 3131, 3136, 3137/5, 3137/6, 3137/8, 3141, k.ú. Petržalka. Predmetom objektu je vybudovanie časti miestnej komunikácie – predĺženie Tupolevovej ul. ( vetva“A“ ), ako kolmé napojenie na pravostranný odbočovací pruh križovatky ulíc Pajštúnska-Bratská-Jiráskova-Smolenická, na západnej strane novostavby polyfunkčného objektu, parkovisko z južnej strany – 68 parkovacích stojísk, pripojené účelovou komunikáciou (vetva „B“) na vetvu „A“ s výjazdom z parkoviska na Pajštúnsku ul., vjazdy a výjazdy z podzemnej garáže na východnej a západnej strane novostavby a komunikácie pre peších po obvode novostavby.

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 120 ods.1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, čl. 74 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s ustanovením § 61, v spojení s § 68 stavebného zákona,

oznamuje

začatie konania o zmene stavby pred dokončením dotknutým orgánom, organizáciám a známym účastníkom konania. Pretože špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť s prílohami a predloženou projektovou dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,

upúšťa

v súlade s § 61 ods. 2) stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania o zmene stavby pred dokončením môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých orgánov alebo organizácii potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada, § 61 stavebného zákona.

Do podkladov pred vydaním rozhodnutia je možné nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka, oddelenie územného rozvoja a dopravy, špeciálny stavebný úrad, Kutlíkova 17, Bratislava, 4. poschodie – č. dv. 410, v pondelok od 8,30 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 17,00 hod., v stredu od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,30 hod., v piatok od 8,00 hod. do 12,00 hod., prípadne v inom termíne dohodnutom na tel.č.: 02/68 28 68 43.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day