Oznámenie o začatí kolaudačného konania – cyklistická radiála, úsek Antolská-Chorvátske rameno

Naša zn.: 12-09/12004/DG2/6/Gr-1

O Z N Á M E N I E

Stavebník, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, Ul. Odbojárov 9, 831 04 Bratislava podal dňa 23.6.2009 návrh na kolaudáciu stavby: „Južná cyklistická radiála, úsek Antolská-Chorvátske rameno – objekt SVP-MDCC ( hrádza)“. Uvedeným dňom začalo kolaudačné konanie na horeuvedenú stavbu.

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 120 ods. 1) zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, čl. 74 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona,

nariaďuje

k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

20.8.2009 o 9,30 hod. ( štvrtok ),

so stretnutím na stavbe, začiatok cyklistickej trasy, pod mostom cez Chorvátske rameno na Antolskej ul.
( v blízkosti hotela Bonbón ).

Účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne, §80 ods. 2 stavebného zákona. V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať , poverenie na zastupovanie zástupca preukáže dohodou o plnomocenstve.

Mestská časť Bratislava – Petržalka, špeciálny stavebný úrad. vydal na predmetnú stavbu stavebné povolenie pod č. 12-08/14364/DG.2/5/Gr-2, zo dňa 7.1.2009.
Mestská časť–Bratislava-Petržalka, špeciálny stavebný úrad žiada o účasť na ústnom pojednávaní zástupcu KR PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát a projektanta stavby,
§ 80 ods. 3 stavebného zákona.

Na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním je navrhovateľ povinný pripraviť doklady podľa § 17 a § 18 ods. 1) vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a to najmä:

1. Dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
2. Správu a doklady o splnení podmienok stavebného povolenia.
3. Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok oproti PD overenej v stavebnom konaní, s vyznačením
vo výkrese, podpísané projektantom a zhotoviteľom stavby.
4. Doklad o vytýčení stavby.
5. Zameranie skutočného stavu.
6. Potvrdenie správcu digitálnej mapy mesta o splnení ohlasovacej povinnosti.
7. Platný Projekt organizácie dopravy schválený v Operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu
hl. m. SR Bratislavy.
8. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
9. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok materiálov a hmôt použitých pri výstavbe a doklady o overení
požadovaných vlastností výrobkov dodaných na stavbu, vrátane dopravného značenia.
10. Stavebný denník.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day