Oznam – lesopark Draždiak

Sp. zn.: 2009/13310/13-Li

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava (ďalej „žiadateľ“) sa začalo správne konanie vo veci realizácie ozdravných opatrení podľa §47 ods. 2 č. 543/2002 Z.z., v súčinnosti s čl. I ods. 52 zákona č. 454/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, na parcelách č. 938/12, 13, 19; 929/1 a 855/2 v katastri Petržalka, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.

Žiadateľ požiadal o vydanie rozhodnutia na ozdravné opatrenia v súvislosti s budovaním lesoparku Draždiak. V rámci ozdravných opatrení žiadateľ navrhuje na pozemkoch parc. č. 938/12, 13, 19 výrub alochtónneho druhu – šľachteného topoľa kanadského (Populus canadensis), ktorý presiahol rubnú dobu a porast je v havarijnom stave. Na pozemkoch parc. č. 929/1 a 855/2 žiadateľ navrhuje zabezpečiť výrub inváznych druhov drevín, aby sa eliminovalo nebezpečenstvo degradácie biotopu lužného lesa a zachovalo sa pôvodné druhové zloženie. Na celej ploche lesoparku žiadateľ navrhuje vykonať prebierku drevín so zreteľom na vytvorenie vhodných podmienok pre mladý perspektívny podrast.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 04. 08. 2009 o 9 00 hod. na dotknutých parcelách. Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu na miestnej obhliadke uplatniť svoje námietky a pripomienky.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day