Oznámenie o začatí územného konania – Ukľudnená komunikácia D1-Kráľovské údolie

Naša zn.: UKSP 8455/3-TX1/2009-Kb

O Z N Á M E N I E

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, rozhodnutím č. UKSP 3492-TX1/2008-Kb-42 zo dňa 18.11.2008 v zmysle § 39a) stavebného zákona umiestnila stavbu „Ukľudnená komunikácia D1-Kráľovské údolie“ na pozemkoch parc.č. 21506, 1860/2, 1859/4, 1858/2, 1850/1, 1848/2, 1847/4, 1842/5, 1847/3, 1845/1, 1846, 1853, 1856, 1861, 1874/1, 1868/2 v katastrálnom území Staré Mesto pre navrhovateľa mestskú časť Bratislava-Staré mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava. Proti rozhodnutiu sa odvolali účastníci konania RNDr. Ľudmila Kindlová, bytom Slatinská 32, Bratislava a MUDr. Vladimír Škutil, bytom Údolná 11, Bratislava. Krajský stavebný úrad napadnuté rozhodnutie o umiestnení stavby zrušil a vec vrátil stavebnému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Krajský stavebný úrad v Bratislave okrem iného vytkol stavebnému úradu, že nepostupoval v intenciách ustanovenia § 140 b stavebného zákona, nakoľko v konaní boli vznesené námietky účastníkov konania, ktoré smerovali proti obsahu záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti. V zmysle § 140b ods. 4) stavebného zákona ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Stavebný úrad v územnom konaní uvedeným spôsobom nepostupoval. Z toho dôvodu stavebný úrad vyzval Hlavné mesto SR Bratislava, aby sa v určenom termíne vyjadrilo k námietkam účastníkov konania proti záväznému stanovisku.

Zároveň stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie podania a konanie rozhodnutím č. UKSP 8455/2-TX1/2009-Kb zo dňa 29.5.2009 prerušil.

Stavebný úrad dňa 24.7.2009 obdržal stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k námietkam voči záväznému stanovisku hl.m. SR Bratislavy k investičnej činnosti, ktorým potvrdzuje záväzné stanovisko č.j. MAGS ORM 20323/2008-4815 zo dňa 26.3.2008 vydané k investičnému zámeru Ukľudnená komunikácia D1-Kráľovské údolie-predĺženie.

Po doplnení podania stavebný úrad verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje nové prejednanie územného konania vo veci umiestnenia líniovej stavby: „Ukľudnená komunikácia D1-Kráľovské údolie“. Stavba sa umiestňuje v zmysle územného plánu zóny Kráľovské údolie-Bôrik a sprístupňuje sektor 10/19-2 zóny. Stavba sa umiestňuje na pozemkoch parc.č. 21506, 1860/2, 1859/4, 1858/2, 1850/1, 1848/2, 1847/4, 1842/5, 1847/3, 1845/1, 1846, 1853, 1856, 1861, 1874/1, 1868/2 v katastrálnom území Staré Mesto.

Stavba sa člení na stavebné objekty:
SO 101 Ukľudnená komunikácia
SO 102 Káblový rozvod
SO 104 Trafostanica
SO 105 Verejný vodovod
SO 106 Verejná kanalizácia
SO 107 Verejný plynovod
SO 108 Oporné múry

Tunajší úrad v zmysle ustanovenia § 36 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať.
Do spisového materiálu možno nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie územného konania a stavebného poriadku, v kanc. č. 707 v stránkové dni.
Ak dotknutý orgán v tejto lehote neoznámi svoje stanovisko k umiestňovanej stavbe, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad neprihliadne na námietky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Stavebný úrad zároveň upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day