Oznam – výrub stromov – Švabinského 2-6

Sp. zn.: 2009/12981 – 13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 31. 07. 2009 začal na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, Bratislava v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Švabinského 2-6 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov – topoľov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcelách č. 3357, 3358 zo zadnej starny bytového domu Švabinského 2-6 v Bratislave-Petržalke. Stromy spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day