Oznam – EIA – rekonštrukcia etylénovej jednotky

Sp. zn.: 2009/14305-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 37 ods. 5) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia k investičnému zámeru navrhovateľa Slovnaft Petrochemicals, s. r. o., Vlčie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava (ďalej „SPC“):

„Rekonštrukcia etylénovej jednotky“

je k nahliadnutiu na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 417 v stránkových dňoch a hodinách.

Účelom zámeru je postupné modernizovanie výroby a výstavba nových výrobných jednotiek. SPC v súvislosti s vyššie uvedenou koncepciou pripravuje odstavenie troch starých výrobných jednotiek na výrobu polyetylénu a výstavbu jednej novej výrobnej jednotky pre polyetylén. Cieľom realizácie projektu je zníženie výrobných nákladov a energetickej náročnosti výroby, zvyšovanie bezpečnosti výrobného procesu a znižovanie jeho negatívnych vplyvov na životné prostredie a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti na domácom a zahraničnom trhu. Navrhovaná činnosť je situovaná v k. ú. Ružinov v areáli SPC, ktorý je súčasťou výrobného areálu SLOVNAFT, a. s. v lokalite Vlčie hrdlo Bratislava.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day