Oznam – Územný plán Bratislavy – Zmeny a doplnky 02

Sp.zn.: 2009/15175-13/SK

OZNÁMENIE O ROZHODNUTÍ

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave vydal, podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie k navrhovanej zmene strategického dokumentu „Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – Zmeny a doplnky 02“, ktoré predložilo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Navrhovaná zmena strategického dokumentu „Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – Zmeny a doplnky 02“, ktorej účelom je reflexia aktuálneho vývoja hlavného mesta a jeho potrieb od schválenia územného plánu s účinnosťou od 01. 09. 2007, ako aj výsledkov vyhodnotenia prvého obdobia jeho aplikácie ako podkladu pre riadenie územného rozvoja mesta, požiadaviek občanov a ďalších subjektov vstupujúcich do života mesta, a zároveň eliminácia technických chýb, ktoré sa vyskytli v čistopise návrhu územného plánu hl. mesta SR Bratislavy,

sa nebude posudzovať podľa zákona.

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPO/ 2009/05269-92/BAR/BA zo dňa 11. 08. 2009 je k dispozícii k nahliadnutiu na oddelení životného prostredia na 4. poschodí č. dverí 418 v stránkových dňoch a hodinách.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day