Oznam – výrub drevín Holíčska 12-16

Sp. zn.: 2009/15756-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 31. 08. 2009 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín – borievok obyčajných,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1687, pred bytovým domom Holíčska 12-16, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a revitalizácie predmetnej plochy.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day