Oznam – výrub drevín Beňadická 28

Sp.zn.: 2009/16103-13/SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 11. 09. 2009 začal na základe žiadosti žiadateľa – zástupcu vlastníkov bytov, Beňadická 28, 851 06 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub drevín,

ktoré rastú pri obytnom dome na Beňadickej ulici č. 28, z dôvodu nadmerného tienenia bytov a z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti osôb.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day