Oznam – výrub drevín Daliborovo námestie

Sp.zn.: 2009/15810/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 03. 09. 2009 začal na základe žiadosti spoločnosti Ateliér Art, s.r.o., Radlinského 24 C, 811 07 Bratislava v zastúpení investora spoločnosti AVZ managment s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín rastúcich na pozemkoch s parc. č. 4788,4877/5 a 4893

na Daliborovom námestí v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby:
„Energeticky úsporný polyfunkčný bytový dom – LIPA.“

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovanej výstavby.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day