Oznam – výrub stromov – Hálova 15

Sp. zn.: 2009/17517-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 06. 10. 2009 začal na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, ako správcu bytového domu Hálova 15 v Bratislave, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 3 ks stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3590 z východnej strany bytového domu Hálova 15. Stromy rastú v tesnej blízkosti bytové domu, spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch a ohrozujú majetok vlastníkov bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day