Oznámenie – Bezplatný zber domového odpadu s obsahom škodlivín

uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka
a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov

dňa 21.11.2009 od 9.00 hod. do 12.00 hod.

na týchto miestach:

Mestská časť Bratislava-Petržalka – Čapajevova 6
areál Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka

Ovsištské námestie 1 – vedľa Jednoty

Na týchto miestach bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad max. do 5 kg od 1 osoby.

Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

web od 2day