Oznam o ukončení konania – výrub stromov Jasovská 23-25

Sp. zn.: 2009/15028/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 10. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks stromov, ktoré rastú na Jasovskej ulici č. 23, 25 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytového domu z dôvodu plánovaných úprav na fasáde domu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day