Oznam o ukončení konania – výrub stromu Šintavská 6

Sp. zn.: 2009/14173/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 14. 09. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks stromu, ktorý rastie na Šintavskej ulici č. 6 na pozemku s parc. č. 1822 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov bytového domu z dôvodu nadmerného tienenia bytov a z dôvodu zasahovania do kanalizácie domu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day