Oznam – výrub drevín na Gogoľovej ulici parc. č. 3702, 3694/197

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 07. 10. 2009 začal na základe žiadosti spoločnosti INNOVEN SLOVAKIA a.s., Jilemnického 3, 960 01 Zvolen správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín rastúcich na pozemkoch s parc. č. 3702, 3694/197

na Gogoľovej ulici v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby:
„Polyfunkčný objekt – klinika, Gogoľova 5.“

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovanej výstavby.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day