Oznam – výrub drevín Znievska 8

Sp.zn.: 2009/16442-13/SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 29. 10. 2009 začal na základe žiadosti žiadateľa – zástupcu vlastníkov bytov, Znievska 8, 851 05 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub drevín,

ktoré rastú vo verejnej zeleni pri obytnom dome na Znievskej ulici č. 8, z dôvodu nadmerného tienenia bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day