Oznam – výrub drevín Žehrianska 2-8

Sp.zn.: 2009/20373/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 23.11.2009 začal na základe žiadosti Ing. Jána Rybára, Slepá ulica č. 11, 811 01 Bratislava, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub drevín,

ktoré rastú na Žehrianskej ulici 2-8 v k.ú. Petržalka, z dôvodu umiestnenia stavby „Prepojenie Žehrianskej ulice“.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day